FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।

Monday, September 4, 2023 - 12:51

सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयको आ.व. २०७९।०८० को आर्थिक कारोबार लेखा परिक्षणको लागी आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 29, 2023 - 12:41

अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Thursday, August 24, 2023 - 16:50

रसायिनक मल डि.ए.पी. र यूरिया विक्री वितरण हुने सूचना ।

Friday, August 4, 2023 - 13:56

आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Monday, July 10, 2023 - 13:23

आ.व.२०७९।८० सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको नामावली

Wednesday, July 5, 2023 - 15:49

बजेट कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Tuesday, June 13, 2023 - 12:13

वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने विषयमा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, June 12, 2023 - 17:15

बेमौसमी तरकारी खेतीका औजार तथा सामाग्रीको दररेट माग सम्बन्धि सूचना ।

Thursday, June 1, 2023 - 17:39

बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि विउको दररेट माग सम्बन्धमा सूचना ।

Thursday, June 1, 2023 - 17:38

Pages