FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

Post date

कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परीक्षाको पुनः परिक्षा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, August 26, 2022 - 17:03

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Saturday, August 20, 2022 - 15:23

रोजगारमुलक सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धी सूचना ।।।

Sunday, August 14, 2022 - 12:45

निम्न माध्यमिक तहकाे सामान्य परिक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरूकाे नतिजा ।

Monday, August 8, 2022 - 15:10

प्राथमिक तहकाे सामान्य परिक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरूकाे नतिजा ।

Sunday, August 7, 2022 - 15:11

प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा मा.वि. तहको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना ।

Thursday, August 4, 2022 - 17:10

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, July 20, 2022 - 14:40

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

Tuesday, July 12, 2022 - 16:37

कार्यक्रम तथा योजना फरफारक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Tuesday, June 21, 2022 - 12:06

कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Friday, June 17, 2022 - 14:15

Pages